کاور فست فود آگرین

فست فود آگرین

از فست فودهایامام

غذای اصلی

17000تومان
کنتاکی پنج تکه

ساندویچ

7500تومان
قارچ برگر مرغ
7500تومان
چیز برگر مرغ
7000تومان
برگر مرغ
8500تومان
قارچ برگر ویژه آگرین
8500تومان
چیز برگر ویژه آگرین
8000تومان
برگر ویژه آگرین
10000تومان
ساندویچ بزرگ تنوری
9000تومان
ساندویچ متوسط تنوری