کاور نان داغ کباب داغ حیدر بابا

نان داغ کباب داغ حیدر بابا

از کبابیهایشهرک قدس

غذای اصلی

8500تومان
چنجه
13500تومان
برگ مخصوص
9000تومان
جوجه کباب مخصوص
2700تومان
کوبیده مخصوص زعفرانی