کاور رستوران مرتضوی

رستوران مرتضوی

از رستورانهایشهرک قدس

غذای اصلی

3500تومان
سوپ
11500تومان
غذای خردسال
16000تومان
باقلاپلو با مرغ
350 تا400 گرم ران مرغ
15000تومان
زرشک پلو با مرغ
350 تا 400 گرم ران مرغ
14000تومان
چلو لقمه تک سیخ
130 تا 140 گرم گوشت گوسفندی
18500تومان
چلو میکس معمولی
80 گرم گوشت گوشفندی + 180 گرم سینه مرغ
12500تومان
چلو جوجه معمولی
180گرم سینه مرغ
17500تومان
چلو کباب کوبیده
هر سیخ 80 گرم گوشت گوسفندی
17000تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
280 گرم سینه مرغ
21000تومان
ته چین مرغ
250گرم سینه مرغ
23500تومان
چلو لقمه ( 2 سیخ)
هر سیخ 130 تا 140 گرم وشت گوسفندی
23500تومان
چلو میکس مخصوص
280 گرم جوجه + 85 گرم کوبیده
23000تومان
باقلاپلو با ماهی تیلاپیا
1.5 گرم فیله ماهی
23500تومان
باقلاپلو با ماهی قزل الا (تنوری)
350 تا 420 گرم فیله ماهی
30000تومان
چلو کباب بختیاری
140گرم جوجه +110 گرم برگ
30000تومان
ته چین گوشت
200 گرم گوشت گوسفندی
31000تومان
چلو برگ مخصوص
160 گرم گوشت گوسفندی
23500تومان
باقلاپلو با ماهی قزل الا
350 تا 420گرم فیله ماهی
43000تومان
باقلاپلو با گردن
500 گرم تا 550 گرم گوشت گوسفندی با استخوان
45000تومان
باقلاپلو با ماهیچه
450 تا 500 گرم با استخوان
40000تومان
چلو کباب ممتاز
160 گرم برگ + 130 گرم سیخ لقمه
57500تومان
چلو شیشلیک
410 تا 430 گرم گوشت گوسفندی(5 تیکه)