کاور تهیه غذای نگین

تهیه غذای نگین

از تهیه غذاهایباجک

غذای اصلی

13000تومان
چلو ماهی
18000تومان
چلو گوشت
18000تومان
چلو کباب سلطانی
15000تومان
چلو کباب برگ
13000تومان
چلو کباب بختیاری
9000تومان
چلو کباب میکس
7000تومان
زرشک پلو با مرغ
7500تومان
چلو کباب کوبیده
7500تومان
چلو جوجه مخصوص
6000تومان
چلو جوجه کباب
6000تومان
چلو خورشت فسنجان
5000تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان
4500تومان
چلو خورشت قرمه سبزی
4500تومان
چلو خورشت قیمه