بستنی

16000تومان
سنتی کاکائو
16000تومان
سنتی سه رنگ
16000تومان
کیک بستنی
3000تومان
سنتی حصیری و لیوانی
5000تومان
مخلوط فالوده بستنی میوه ای
5000تومان
مخلوط فالوده بستنی سنتی
3000تومان
فالوده تک نفری
6000تومان
میوه ای 6 اسکوپ
5000تومان
میوه ای 5 اسکوپ
4000تومان
میوه ای 4 اسکوپ
3000تومان
میوه ای 3 اسکوپ
8000تومان
میوه ای ظرف متوسط
16000تومان
میوه ای ظرف بزرگ
10000تومان
فالوده
16000تومان
سنتی مخصوص(پر پسته پرخامه)
14000تومان
سنتی پرخامه زعفرانی
13000تومان
سنتی سفید پرخامه
12000تومان
سنتی زعفرانی بدون خامه