کاور پیتزا توپولی

پیتزا توپولی

از فست فودهایبلوار امین

پیتزا

10000تومان
قارچ و پنیر
10500تومان
سبزیجات
11500تومان
پپرونی
13000تومان
چیکن
13000تومان
بلونیز
12000تومان
مخصوص توپولی

ساندویچ

5500تومان
هات داگ تنوری
9000تومان
رویال برگر
6500تومان
چیزبرگر
6500تومان
قارچ برگر
6000تومان
همبرگر مخصوص